Author: joei

Quellen: D-B Mus.ms. Bach P 291, Faszikel 8 D-B Mus.ms. Bach St 320 (Originalquelle) Links:…

Quellen: D-B Mus.ms. Bach P 291, Faszikel 8 Verschollen BNB I/B/5, H. G. Nägeli Links:…

Quellen: D-B Mus.ms. Bach P 291, Faszikel 8 D-B Mus.ms. Bach St 319 Links: Bei…